Odzież reklamowa

nadruk | haft

Zadbaj o identyfikację wizualną swojej firmy.
Odzież reklamowa dla Twojej firmy, Twoich pracowników, Twojego zespołu gdziekolwiek pracują!

Odzież rekla­mowa to bar­dzo popu­larne ubra­nia ze zna­ko­wa­niem, naj­czę­ściej logo­ty­pem firmy lub hasłem rekla­mo­wym pro­wa­dzo­nej kam­pa­nii rekla­mo­wej. Firmy wyko­rzy­stują ubrania rekla­mową do budo­wa­nia iden­ty­fi­ka­cji wizu­al­nej, jako strój fir­mowy, jako upo­mi­nek dla klienta lub w innych celach pro­mo­cyj­nych.

Naj­po­pu­lar­niej­sze tek­sty­lia rekla­mowe to koszulki T-shirt, kurtki, polary, koszulki polo, czapki z dasz­kiem oraz koszule.

Odzież rekla­mowa uży­wana jest jako dosko­nały nośnik rekla­mowy, ze względu na fakt, że dobrej jako­ści ubra­nie jest noszone w roz­ma­itych loka­li­za­cjach, dzięki temu logo danej firmy jest eks­po­no­wane w miej­scach do któ­rych trudno dotrzeć stan­dar­do­wymi środ­kami rekla­mo­wymi.

 

Potrzebujesz projekt graficzny?

SKONTAKTUJ SIĘ ZE MNĄ